در رادیو بادیو ۳۶ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_036

Radio_Budio_Episode_036

در رادیو بادیو ۳۵ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_035

Radio_Budio_Episode_035

در رادیو بادیو ۳۴ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_034

Radio_Budio_Episode_034

در رادیو بادیو ۳۳ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_033

Radio_Budio_Episode_033