در رادیو بادیو ۳۹ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_039

Radio_Budio_Episode_039

در رادیو بادیو ۳۸ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_038

Radio_Budio_Episode_038

 

در رادیو بادیو ۳۷ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_037

Radio_Budio_Episode_037