در رادیو بادیو ۴۳ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_043

Radio_Budio_Episode_043

در رادیو بادیو ۴۲ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_042

Radio_Budio_Episode_042

در رادیو بادیو ۴۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_041

Radio_Budio_Episode_041

در رادیو بادیو ۴۰ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_040

Radio_Budio_Episode_040