در رادیو بادیو ۷۲ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_072

Radio_Budio_Episode_072

در رادیو بادیو ۷۱ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_071

Radio_Budio_Episode_071

 

در رادیو بادیو ۷۰ راجع به مسائل مختلفی صحبت می کنیم که در زیر خلاصه ای از آن ها آورده شده است.

Radio_Budio_Episode_070

Radio_Budio_Episode_070